Việc có thể sử dụng Tor để host một web server cục bộ trực tuyến làm cho nó cực kỳ hữu ích cho những người dùng có ý thức về quyền riêng tư, muốn chia sẻ thông tin công khai mà không tiết lộ bản thân.

Mạng Tor là một phần mềm mang tính cách mạng. Với một chương trình duy nhất, giờ đây có thể duyệt và xem web ẩn danh. Điều này làm cho Tor trở thành một công cụ thiết yếu cho những người dùng muốn bảo vệ quyền riêng tư của họ khi duyệt một trang web. Việc có thể sử dụng Tor để host một web server cục bộ trực tuyến làm cho nó cực kỳ hữu ích cho những người dùng có ý thức về quyền riêng tư, muốn chia sẻ thông tin công khai mà không tiết lộ bản thân.

Yêu cầu

Trước khi bạn có thể cài đặt cả Nginx và Tor, cần đảm bảo rằng bạn có sẵn các tài nguyên sau:

Kết nối Internet không hạn chế Tor đối với cả yêu cầu đến và đi. Điều này cho phép bạn quảng bá trang web của mình thông qua mạng Tor.

Một máy có thể xử lý trang web bạn đang host. Trong hầu hết các trường hợp, máy tính để bàn lõi kép với RAM 4GB là đủ cho một trang web cơ bản.

Quyền truy cập root vào máy host, vì việc cấu hình Tor yêu cầu bạn truy cập các file hệ thống.

Hình ảnh dưới đây cho thấy cách host trang web chỉ dành cho Nginx Tor trên máy Ubuntu 22.04 LTS.

Host trang web chỉ dành cho Nginx Tor trên máy Ubuntu 22.04 LTS

Host trang web chỉ dành cho Nginx Tor trên máy Ubuntu 22.04 LTS

Cài đặt Nginx và Tor

Mở một terminal. Nhập lệnh sau để cài đặt Nginx và Tor:

sudo apt install nginx tor wget

Cài đặt Nginx và Tor

Cài đặt Nginx và Tor

Cấu hình tường lửa

Khi đã cài đặt cả hai gói trong hệ thống, bạn có thể bảo mật máy chủ của mình bằng cách cấu hình tường lửa để chỉ chấp nhận các kết nối đến từ mạng Tor bằng cách nhập những lệnh sau trong terminal:

sudo iptables -I INPUT -m state --state NEW -p tcp --dport 80 -j ACCEPT sudo iptables -I INPUT -m state --state NEW -p tcp --dport 443 -j ACCEPT sudo iptables -I INPUT -m state --state NEW -p tcp --dport 9050 -j ACCEPT

Cấu hình tường lửa

Cấu hình tường lửa

Hai lệnh đầu tiên mở cả cổng HTTP và HTTPS trong hệ thống, trong khi lệnh cuối cùng mở cổng SOCKS cho mạng Tor. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng Tor sẽ có thể chuyển hướng chính xác bất kỳ lưu lượng truy cập nào đến máy của bạn.

Tạo một Tor service cho website

Tiếp theo, bạn cần tạo một mục nhập service ẩn cho web server của mình. Đây là cấu hình dành riêng cho service sẽ cho phép bạn phát trong mạng Tor.

Đầu tiên, chuyển sang tài khoản root của bạn. Bạn có thể làm điều đó bằng cách chạy lệnh sau:

sudo -i

Chuyển sang tài khoản root

Chuyển sang tài khoản root

Khi bạn đã ở trong thư mục root, hãy tạo service ẩn của mình bằng cách chỉnh sửa file “/etc/tor/torrc”. Ví dụ đang mở file này thông qua GNU Nano.

nano /etc/tor/torrc

Chỉnh sửa file “/etc/tor/torrc”

Chỉnh sửa file “/etc/tor/torrc”

Tìm phần “location-hidden services” bằng cách nhấn Ctrl + W, sau đó nhập “location-hidden”.

Tạo Tor service ẩn

Tạo Tor service ẩn

Bạn sẽ thấy một vài ví dụ minh họa cách tạo Tor service ẩn của riêng bạn. Tuy nhiên, đối với hầu hết các phần, bạn chỉ cần đặt hai tùy chọn: HiddenServiceDirHiddenServicePort.

Tùy chọn HiddenServiceDir cho Tor biết nơi lưu các file cấu hình cho service ẩn của bạn. Tùy chọn HiddenServicePort cho Tor biết nó nên chuyển hướng bất kỳ yêu cầu nào đến service ẩn của bạn ra sao.

Các dòng code sau sẽ tạo một service ẩn mới cho web service của bạn:

HiddenServiceDir /var/lib/tor/nginx-tor-service/ HiddenServicePort 80 127.0.0.1:80 HiddenServicePort 443 127.0.0.1:443

Tạo một service ẩn mới cho web service

Tạo một service ẩn mới cho web service

Load lại Tor daemon để áp dụng cài đặt mới của bạn bằng cách chạy các lệnh sau:

systemctl enable tor systemctl restart tor

Tạo một trang web đơn giản bằng Nginx

Sau khi Tor service ẩn được thiết lập và chạy, hãy bắt đầu thiết lập web service của bạn. Tạo một file cấu hình mới thông qua lệnh touch:

sudo touch /etc/nginx/sites-available/nginx-tor-service

Tạo một file cấu hình mới

Tạo một file cấu hình mới

Chỉnh sửa file cấu hình Nginx mới của bạn dưới dạng web server cơ bản. Ví dụ, khối code sau sẽ triển khai một web server đơn giản tại cổng 80:

server { listen 80 default_server; listen [::]:80 default_server; root /var/www/html; server_name 4tth4kzmipldb5elklravakdwlnte3ck6m5ahl73nfbe6ni67zmyvxyd.onion; location / { try_files $uri $uri/ =404; } }

Hai biến

listen

đặt cả cổng và host mà cấu hình máy chủ này sẽ lắng nghe. Trong trường hợp này, Nginx lắng nghe ở cổng 80 trên cả IPv4 và IPv6.

Biến root đặt vị trí mà Nginx sẽ tìm kiếm các file trên web server của bạn.

Biến

server_name

chứa tên miền của server. Tìm nó bằng cách chạy

sudo less /var/lib/tor/nginx-tor-service/hostname

.

Biến

location

chứa các chức năng về cách Nginx xử lý những file trong thư mục root của trang web. Trong ví dụ này, nó thiết lậpt lỗi 404 cho bất kỳ file nào bị thiếu.

Chỉnh sửa file cấu hình Nginx

Chỉnh sửa file cấu hình Nginx

Tạo một liên kết tượng trưng cho file cấu hình mới của bạn tới “/etc/nginx/sites-enabled.”

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/nginx-tor-service /etc/nginx/sites-enabled/

Cuối cùng, kích hoạt trang web mới của bạn bằng cách khởi động lại Nginx:

sudo systemctl enable nginx sudo systemctl restart nginx

Kích hoạt trang web mới

Kích hoạt trang web mới

Truy cập trang web qua Tor

Khi cả Tor và Nginx được thiết lập và chạy, hãy kiểm tra xem trang web của bạn có thể truy cập được từ mạng Tor hay không. Trước tiên, hãy tải xuống file nhị phân trình duyệt Tor mới nhất:

wget https://www.torproject.org/dist/torbrowser/11.5.7/tor-browser-linux64-11.5.7_en-US.tar.xz

Tải xuống file nhị phân trình duyệt Tor mới nhất

Tải xuống file nhị phân trình duyệt Tor mới nhất

Giải nén các file của trình duyệt trong thư mục hiện tại bằng cách chạy lệnh sau:

tar xvf ./tor-browser-linux64-11.5.7_en-US.tar.xz cd ./tor-browser_en-US

Giải nén các file của trình duyệt trong thư mục hiện tại

Giải nén các file của trình duyệt trong thư mục hiện tại

Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng file nhị phân của trình duyệt Tor có các bit thực thi phù hợp:

sudo chmod +x ./start-tor-browser.desktop

Chạy và cài đặt Tor Browser trên máy của bạn bằng cách chạy lệnh sau:

./start-tor-browser.desktop --register-app

Chạy và cài đặt Tor Browser

Chạy và cài đặt Tor Browser

Cuối cùng, duyệt đến trang web Tor mới của bạn bằng cách nhập tên miền của nó vào thanh địa chỉ.

Duyệt đến trang web Tor mới

Duyệt đến trang web Tor mới

Nguồn: https://quantrimang.com/cong-nghe/host-website-trong-ubuntu-bang-tor-194033

Bài đọc nhiều