Đây là hình ảnh miêu tả rõ ràng "tình trạng" khi hai người chơi với nhau mà một người ít nói còn người kia thì "tăng động":